CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH PHẦN MỀM

Phạm vi và nội dung bảo hành

Phạm vi bảo hành và hỗ trợ sử dụng không bao gồm: các hư hỏng phần mềm và cơ sở dữ liệu do nguyên nhân chủ quản của Bên sử dụng như  các trường hợp sau:

  Sự tấn công của virut

  Các sự cố phần cứng và máy chủ

  Sự phá hoại cố ý phần mềm và cơ sở dữ liệu

Phương thức bảo hành: trong thời gian bảo hành, sau khi nhận được thông báo của Bên sử dụng phần mềm bằng điện thoại, fax hoặc email thì HVL có trách nhiệm đề xuất giải pháp khắc phục các lỗi của chương trình theo một trong các phương thức sau đây:

  Hướng dẫn người sử dụng sửa lỗi chương trình thông qua điện thoại, Fax, hoặc E-mail chậm nhất trong vòng 04 (bốn) giờ kể từ khi nhận được thông báo.

  Trực tiếp sửa lỗi của chương trình tại đơn vị chậm nhất trong vòng 01 (một) ngày làm việc (đối với đơn vị tại Đà Nẵng).

  Trong trường hợp có yêu cầu khẩn cấp từ đơn vị sử dụng thì HVL sẽ cử người xử lý chậm nhất trong vòng 02 ( hai) đến bốn 04 (giờ) nếu có thể.

 

^ Về đầu trang