Phần mềm quản lý nhà thuốc GPP - HVL iPM

Câu hỏi thường gặp về phần mềm quản lý nhà thuốc gpp - HVL iPM. 

1. Hàng khuyến mãi có được tính vào giá vốn không?

Hàng khuyến mãi khi nhập vào kho không có giá nhập, chỉ có số lượng. Vì vậy hàng khuyến mãi sẽ không được tính vào giá vốn.

Phương pháp tính giá vốn trong phần mềm là phương pháp bình quân.

Chẳng hạn: Đầu tháng 1, tồn mặt hàng A là 100 viên giá 200đ/viên

Ngày 5/1: nhập vào 150 viên giá 250đ/viên. Được khuyến mãi 20 viên.

Ngày 10/1: xuất hàng A bán, tính giá vốn như sau:

[(100*200)+(150*250)]/(100+150) = 230 đ

Tức là:

Giá vốn hàng hóa lần thứ i = [(đơn giá tồn kho*số lượng tồn kho) + (đơn giá nhập phát sinh trước lần i*số lượng nhập phát sinh trước lần i)] / (số lượng tồn kho + số lượng nhập phát sinh trước lần i)

Như vậy, trong trường hợp hàng có khuyến mãi, thì phần mềm sẽ tính giá vốn không bao gồm số lượng của hàng khuyến mãi.

 

2. Khi kiểm kê chốt sổ, số lượng kiểm kê và tiền kiểm kê có được chuyển sang thành số dư đầu kỳ tiếp theo không?

Phần mềm quản lý nhà thuốc gpp HVL iPM cho phép người dùng kiểm kê số lượng và giá trị hàng tồn một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Khi tiến hành kiểm kê, chốt sổ số lượng và tiền tồn của 1 kỳ làm việc, số lượng và tiền tồn sẽ được chuyển sang thành số dư đầu của kỳ tiếp theo.

Bên cạnh đó, khi người dùng kiểm kê hàng hóa, phần mềm cho phép người dùng điều chỉnh số lượng hàng tồn cho khớp với số lượng thực tế. Và số lượng điều chỉnh sẽ được tính thành số dư đầu kỳ tiếp theo.

^ Về đầu trang