Phần mềm kế toán doanh nghiệp - HVL AcNet

Chức năng chính của phần mềm kế toán doanh nghiệp – HVL AcNet Pro

Phân hệ Quản lý Quỹ

(Giao diện phân hệ Quản lý Quỹ)

Phản ánh tình hình thu chi tiền mặt, tiền gửi của doanh nghiệp. 

  Phản ánh tình hình tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi, ngoại tệ của doanh nghiệp. 

  Hỗ trợ quản lý thanh toán công nợ phải trả. 

  Hỗ trợ lập kế hoạch thu tiền công nợ phải thu.

  Cho phép xem số quỹ tại bất kỳ thời điểm nào.

Phân hệ Mua hàng

 

(Giao diện phân hệ Mua hàng)

  Quản lý các nghiệp vụ liên quan đến mua hàng.

  Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ mua hàng nhập kho, mua hàng không qua kho, hàng mua trả lại, mua hàng nhập khẩu… 

  Tự động phân bổ chi phí mua hàng. 

  Theo dõi công nợ chi tiết đến từng hóa đơn, công nợ chi tiết của từng nhà cung cấp.

  Theo dõi công nợ và hỗ trợ lập kế hoạch chi trả công nợ, cân đối công nợ và sử dụng hiệu quả ngân quỹ của doanh nghiệp.

Phân hệ Bán hàng

 

(Giao diện phân hệ Bán hàng)

  Quản lý các nghiệp vụ liên quan đến bán hàng. 

  Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ bán hàng như giảm giá, khuyến mãi, chiết khấu, hàng bán trả lại, bán hàng đổi hàng… 

  Theo dõi công nợ chi tiết đến từng hóa đơn, từng khách hàng. 

  Theo dõi công nợ và hỗ trợ lập kế hoạch thu nợ, hỗ trợ tính lãi cho những khoản nợ quá hạn. 

  Tính năng cảnh báo các khoản nợ đến hạn, quá hạn.

Phân hệ Quản lý Kho

 

(Giao diện phân hệ Quản lý kho)

  Quản lý các nghiệp vụ liên quan đến kho hàng.

  Đáp ứng các phương pháp tính giá như nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước, giá đích danh, giắ bình quân các loại.

  Đáp ứng quản lý hàng xuất nhập tồn vật tư hàng hóa theo quy cách như: số khung, Serial Number, IMEI, số máy hoặc bất kỳ quy cách nào của vật tư hàng hóa.

  Tính năng hỗ trợ và cảnh báo hết hàng, âm hàng, hàng có số lô, hàng có hạn dung.

Phân hệ tài sản cố định

 

(Giao diện phân hệ TSCĐ)

  Quản lý TSCĐ của doanh nghiệp.

  Phản ánh đầy đủ và chính xác tình hình TSCĐ, tình hình tăng giảm hay đánh giá lại TSCĐ.

  Tính năng tự động tính khấu khao chi tiết đến từng TSC

  Tính năng tự động phân bổ chi phí khấu hao theo từng đối tượng và mục đích sử dụng TSCĐ.

Phân hệ kế toán tổng hợp

 

(Giao diện phân hệ Kế toán tổng hợp)

  Tính năng tạo phiếu kế toán trong các trường hợp đặc thù từng đơn vị. 

  Tổng hợp số liệu kế toán.

  Cho phép tự thiết lập các bút toán kết chuyển tự động.

  Lập báo cáo tài chính.

  Khóa sổ cuối kỳ kế toán.

Phân hệ báo cáo thuế

 

(Giao diện phân hệ báo cáo)

  Tự động lập bảng kê thuế GTGT đầu vào, đầu ra theo mẫu.

  Đáp ứng yêu cầu tải bảng kê phần mềm HTKKT 3.0.2.

  Tự động lập báo cáo tài chính quý, năm và theo yêu cầu của Nhà quản lý.

^ Về đầu trang