Phần mềm quản lý nhà thuốc GPP - HVL iPM

Video hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý nhà thuốc GPP - HVL IPM

 

Hướng dẫn chung

Một số nguyên tắc chung
Đăng nhập phần mềm

 

Người quản lý

Khai báo thông tin đơn vị và tham số phần mềm

Khai báo thông tin nhà thuốc và tham số phần mềm
 

Thiết lập hệ thống danh mục

Danh mục nhóm thuốc - nhóm khách hàng
Danh mục thuốc
Danh mục khách hàng

Cập nhật số dư khi bắt đầu sử dụng phần mềm

Số dư hàng hóa

Quản lý người dùng

Tạo người dùng mới và phân quyền người dùng

Hệ thống báo cáo thống kê

Kiểm kê khóa sổ - điều chỉnh số lượng

 

Nhân viên bán hàng/ người quản lý

Nhập mua hàng hóa

 

Nhân viên bán hàng

Xuất bán lẻ

Xuất bán chẵn
 

Hướng dẫn các tình huống khác trong quá trình nhập liệu

Nhập nhanh thông tin nhà cung cấp trong quá trình mua hàng
Nhập nhanh hàng hóa mới trong quá trình mua hàng

Nhập hàng bị trả lại
Xuất hàng trả lại nhà cung cấp
Tìm kiếm phiếu bán lẻ

 

^ Về đầu trang