Phân loại phần mềm

Để ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, các bạn cần phân biệt các loại phần mềm hiện có. Dưới đây xin giới thiệu cách nhìn về các loại phần mềm khác nhau hiện có trên máy tính của bạn.

Lớp Phần mềm Hệ thống:
     Phần mềm quản trị hệ thống:
        Các Hệ thống điều hành (HĐH)
        Môi trường điều hành
        Các Hệ thống quản trị CSDL
        Giám sát viễn thông
     Phần mềm hỗ trợ hệ thống:
        Tiện ích (Utilities) hệ thống
        Giám sát hiệu năng
        Giám sát an ninh
    Các chương trình phát triển hệ thống:
        Chương trình dịch cho các ngôn ngữ lập trình
        Các môi trường lập trình
        Các gói chương trình về kỹ nghệ  phần mềm có máy tính hỗ trợ (CASE)

Lớp Phần mềm ứng dụng:
    Các chương trình ứng dụng chung (hay các phần mềm phổ dụng):
        Xử lý văn bản
        Bảng tính điện tử
        Phần mềm quản trị CSDL (loại nhỏ)
        Phần mềm viễn thông
        Thư điện tử
        Đồ họa biểu diễn
        Đa phương tiện
        Quản trị thông tin cá nhân
        Công cụ cho Nhóm làm việc
    Các chương trình ứng dụng đặc thù (hay các phần mềm chuyên dụng):
        Kế toán, sổ cái
        Tiếp thị, bán hàng
        Chế tạo, sản xuất
        Tài chính, ngân sách
        Quản trị quan hệ khách hàng
        Quản lý chuỗi cung ứng
        Hoạch đinh nguồn lực xí nghiệp
        Quản trị nguồn nhân lực, …

Các bài viết liên quan

^ Về đầu trang